عملکرد هایی با نتیجه هایی متفاوت

موفقیت دیدگاهتان را بیان کنید

خدا رحمت کند شیخ اجل سعدی را

…….

احمق باش ، اما جدّی، خشک، در طرفت بی بهانه ، بی دلیل ، به دنبال عیب ، و تحقیرش باش آنوقت مورد احترام خواهی بود، حداقل کسی طرفت نمی آید ، اگر هم بیاید.. احترام نباشد ، آزارت نخواهند داد.. (تجربه ؟ …)

نمونه دیگر، آرام و مهربان که باشی، با دلی خالص به روی مردم لبخند داشته باشی ، یعنی من حاضرم خالصانه با تو هم دل و هم زبان باشم، یک انسان، آنوقت دل بی محافظ خود را اگر به دست بی رحمی بیافتد،… وای یا احمق جلوه خواهی کرد، یا کودن، یا ساده لو…

نتیجه گیری با شما

نتیجه گیری : مردم خوبند،(مراقب دلها، و لحظه های حساسشان باش. وقار و سنگین، مردم دار و مهربان)

دعا کن همنشین خوبان شوی

هیچگاه در فشار زندگی اندوهگین مشو

شاید خداست که در آغوش فشارت می دهد….

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها