اگر احساس خوشبختی بیشتری می خواهید

اطلاعات عمومی, موفقیت دیدگاهتان را بیان کنید

اینگونه فکر کن

۱- وقتی مساله ای را می بازم از آن لذت می برم.

۲- وقتی کسی در مورد من لطیفه ای می گوید از آن لذت می برم.

۳- وقتی کسی از دوستانم در حضور من جایزه ای را می برد خوشحال می شوم.

۴- اگر کسی در صف از من جلو بزند اعتراض نمی کنم.

۵- خیلی زود از سرگرمی ها و تفریحات حوصله ام سر نمیرود.

۶- اغلب روزها خیالپردازی نمیکنم.

۷- آرزوهای زیادی ندارم.

۸- بیش از اندازه چاق نیستم.

۹- از خواندن رمان لذت می برم.

۱۰- از خوابیدن متنفرم نیستم.

۱۱- فکر میکنم جذاب هستم.

۱۲- انتقادات را به خوبی پذیرا می شوم.

نسبت به دیگران انسان خوشبختی هستید.میان انتظاری که از زندگی دارید و آنچه از آن میگیرید تعادل برقرار کرده اید. اشخاص با امتیاز تعادل اجتماعی خوبی بهره مندند.

شما از سیاست زندگی کن و بگذار دیگران زندگی کنند پیروی می کنید.

اشتیاق سوزانی برای تغییر دادن زندگی تان داشته باشید .شما اگر با اشخاص خوشبختتر از خود معاشرت کنید در وضعیت بهتری قرار می گیرید.

می توانید به مراتب خوشبختتر از این باشید. سعی کنید ببینید چه می توانید بکنید تا از این که هست بهتر شوید.

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها