نیچه یا نوچه

پست الکترونیکی جی.میل GMAIL.Com دیدگاهتان را بیان کنید
دو واحد فلسفه پاس کردم
نوشته های زردشت را فوت آب شدم
زبان آلمانی یاد گرفتم
اسمم را گذاشتم فرید ریش
سبیلم را کلفت کردم
تا نیچه بشوم
نوچه شدم
“اکبر اکسیر”

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها