دروغگو

پست الکترونیکی جی.میل GMAIL.Com دیدگاهتان را بیان کنید
دروغ یعنی تجاوز به حریم حقیقت.
و دروغ گو متجاوزیست که حقیقت را مورد تعرض قرار میدهد،
و سیمای واقعی آن را مخدوش میکند.
از آنجاییکه حقیقت و واقعیت ،اساس و ارکان سازواره ی هستی به حساب می آیند، هستی نیز به عنوان مدافع آنها وارد عمل خواهد شد،
و با بهره گیری از قوانین الهی که در نهاد و باطن خود جای داده است ،
زیرکانه ومقتدرانه به هر تجاوزی پاسخ خواهد داد.
لذا وقتی که میگوییم ، هستی دارای شعور و روح است،
به این معناست که جهان هستی در کلیت خود قادر به حرکت و عکس العمل است

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها