داستان زندگی

پست الکترونیکی جی.میل GMAIL.Com دیدگاهتان را بیان کنید
زندگی ، قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند فروختی ، پاسخ داد : نفروخته تمام شد !!

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها