دانش روز ..

پست الکترونیکی جی.میل GMAIL.Com دیدگاهتان را بیان کنید

دانش روز به ما می آموزند که در این جهان هیچ چیزاز بین رفتنی نیست و هرچه هست دگرگونی و تغییرشکل و فرم است.
هیچ انرژی و نیرویی از بین نرفته و تنها به گونه های دیگر انرژی دگرگون میشود. ماده نیزکه خود گونه ای انرژی یا بهتر بگوییم انرژی انبوه و توده شده است، یا در یک فرآیند واپاشی و یا درهم آمیختگی با دیگر ماده ها دگرگون می شود. بنابراین انسان نیز، که خود توده ی انبوهی از انرژی هاست، که در فرهنگ زرتشتی به نام های تن و جان و روان شناخته می شوند، در چارچوب

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها