آیا میدانید که حروف ابجد چه کار بردی دارند .؟

اطلاعات عمومی, پست الکترونیکی جی.میل GMAIL.Com دیدگاهتان را بیان کنید

آیا میدانید که با حروف ابجد میتوانیم از طبع چهار گانه (آتشی.خاکی.بادی.ابی.) انسانها با خبر شویم .؟

آیا میدانید که با حروف ابجد میتوانیم از ستاره زندگی همدیگر با خبر شویم؟

آیا میدانید که با حروف ابجد میتوانیم بدانیم که زندگی با زوج آینده چگونه خواهد بود؟

حروفات و اعداد ابجد صغیر

الف    ب    ج    د    ه    و    ز    ح    ط   ی    ک    ل

۱       ۲    ۳    ۴    ۵    ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰    ۸    ۶

م    ن    س    ع     ف     ص     ق     ر    ش     ت

۴   ۲     ۰     ۱۰    ۸      ۶      ۴      ۸     ۰      ۴

ث    خ     ذ     ض     ظ     غ

۸    ۰     ۴     ۸       ۰     ۴

******************************************

حروفات و اعداد ابجد کبیر یا جمل

الف     ب     ج     د     ه      و      ز     ح     ط     ی ۱      ۲     ۳     ۴     ۵      ۶     ۷     ۸     ۹     ۱۰

ک       ل       م       ن     س       ع       ف      ص

۲۰      ۳۰     ۴۰     ۵۰     ۶۰     ۷۰      ۸۰      ۹۰

ق       ر        ش       ت       ث        خ       ذ

۱۰۰ ۲۰۰   ۳۰۰    ۴۰۰     ۵۰۰    ۶۰۰    ۷۰۰

ض      ظ       غ

۸۰۰   ۹۰۰    ۱۰۰۰ .

******************************************

اگر بخواهیم طبع کسی را به دست آوریم از اعداد حروف ابجد صغیر استفاده میکنیم

و اگر بخواهیم از طالع و یا ستاره کسی را بدانیم از اعداد حروف ابجد کبیر استفاده میکنیم.

در بدست آوردن طبع خود و دیگران به طریق ذیل عمل میکنیم .

اول اعداد حروفات نام خود و نام مادرمان را از  ابجد صغیر استخراج میکنیم سپس  اعدادرا جمع کرده تقسیم کرده بر ۱۲ تقسیم میکنیم باقی مانده به شرح ذیل طبع

ما خواهد بود و در به دست آوردن طبع دیگران نیز به همین منوال عمل میکنیم .

اگر باقیمانده یک باشد طبع آتشی است.یعنی تند خو و آتش مزاج است.

=======دو======خاکی ====.یعنی یک دنده و لجباز است.

======سه ======بادی=====.یعنی مثل باد به هر طرف میوزد .دهن بین.

=====چهار=======آبی=====.یعنی ملایم و مثل آب روان مطیع است .

=====پنج=======آتشی====.

====شش======خاکی ====.

====هفت ======بادی=====.

====هشت=====آبی ======.

====نه =======آتشی=====.

====ده=======خاکی=====.

====یازده=====بادی=======.

====دوازده ====آبی =======.

اگر باقیمانده صفر باشد طبع آن ابی است.

اگر در جایی سوالی پیش آمد میتوانید سوال خود را مطرح و جواب را دریافت کنید.

اگر خواستید ستاره زندگی خود را و همسر آینده و یا….. را بدانید نام خود و نام مادر خود و نام طرف و نام مادر طرف را از اعداد ابجد کبیر استخراج کرده تمامی اعداد را جمع کرده تقسیم بر پنج کرده باقی مانده هرچه باشد به شرح ذیل خواهد بود .

اگر باقیمانده ۱و۳و۵ باشد این دو نفر به هم اگر برسند زندگی خوبی خواهند داشت و تا آخر باهم زندگی میکنند.

اگر باقیمانده ۲و۴ باشد این دو نفر به هم نمی رسند و اگر روی اجبار و اکراه به هم برسند زندگی آنها دوامی نخواهد داشت و اگر یک روز از عمر آنان مانده باشد از هم جدا خواهند شد .

اگر باقیمانده ۰ (صفر) با شد به علت دخالت اعضای خانواده یکی از طرفین زندگی آنان همیشه در قهر و آشتی خواهد بود که در این صورت یک هفته خوش باشند یک هفته باهم یا قهر و یا در گیری خواهند داشت .

اگر خواستید صحت این قائده هارا بدانید میتوانید در مورد کسانی که طلاق گرفته اند و یا ازدواج آنان صورت نگرفته است و یا همیشه زندگی آنان در فهر و آشتی است امتحان کنید .

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها