اسپنسر جانسون

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده, اطلاعات عمومی دیدگاهتان را بیان کنید

چه پارادوکس شگفت‌انگیزی! هر زمان که اراده می‌کنم با نادیده گرفتن خواسته‌هایم به دیگران کمک کنم تا چیزهایی را که دوست دارند، به دست آورند، هم احساس شادمانی و خرسندی بیشتری می‌کنم و هم کامروا می‌شوم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

ماجراجو و اهل عمل باشید تا از طعم دلپذیر تغییرات تازه بهره مند شوید.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

این ترس از انتخاب است که قدرت تصمیم گیری را از ما می گیرد و باعث نوعی ناتوانی در تصمیم گیری می شود.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

انسانهای واقعاً کامیاب کسانی هستند که آنچه را که به آن نیاز دارند دنبال می کنند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی انسان بر نیاز حقیقی خود متمرکز می شود، با “نه” گفتن به هر چیز دیگری، نتایج بهتری را به دست می آورد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هرچه بهتر بدانی که نتایجی که سرانجام به آنها نیاز داری چگونه خواهند بود، آسانتر می توانی با رویدادهایی که در طول مسیر با آنها روبرو می شوی، کنار بیایی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

خواسته ها، آرزوهای ما هستند و نیازها، ضرورتهای ما؛ نیازها برای دستیابی به کامیابی و کامروایی، ضروری هستند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

اگر فقط بنشینی و چشم براه بمانی که گزینه ها به سوی تو بیایند، بندرت درباره ی آنها چیزی یاد خواهی گرفت.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

تجربه های گذشته ی من بهترین مربیان من هستند.((اسپنسر جانسون))خطای این گفته را گزارش دهید

صخره ها و مارها همیشه وجود دارند، اما اگر آنها را پیش بینی کرده و درباره ی همه چیز پیشاپیش بیندیشیم، می توانیم به خوبی از پس کارها برآییم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

نتایج بهتر شبیه پروانه ها هستند؛ اگر آنها را دنبال کنی، خودت را خسته کرده ای و ممکن است نتایج از دست تو بگریزند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

روی نیازهای واقعی خودت متمرکز شو، از گزینه هایت آگاه باش و به طور کامل، درباره ی همه ی گزینه هایت اندیشه کن؛ سپس بگذار که بهترین نتایج به آسودگی به سوی تو بیایند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

زندگی ما با تصمیم هایی شکل می گیرد که ما در وقت مناسب خودشان، آنها را مهم نمی دانیم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

ما غالباً تصمیمات نادرستی می گیریم، چون در ابتدا چند پرسش ساده را از خود نمی پرسیم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

پرسیدن مثل ساعت کوکی است و ما را بیدار می کند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

بیشتر وقتها متوجه نیستیم که بهترین و سریع ترین راه رسیدن به اهداف بهتر این است که موانع سر راهمان را دور بزنیم و هیچ مانعی در دنیا بزرگتر از خود نیست.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

تصمیمات من، باورهای مرا آشکار می سازند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

علت اینکه بسیاری از ما مشکل داریم این است که سر خودمان کلاه می گذاریم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

من یاد گرفته ام که وقتی به خودم حقیقت را می گویم، برایم آسانتر است که با دیگران هم رو راست باشم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

سریع ترین راه برای پیدا کردن حقیقت این است که نگاهی به آنچه گمان می کنیم حقیقت است و در واقع نیست، بیندازم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

مردم غالباً اشتباهات ما را بسیار آسانتر از خود ما می بینند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هرچه بیشتر واقعیت را ببینیم، تصمیم های بهتری می توانیم بگیریم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

درست هنگامی که از آفتاب بالای سرمان غفلت می کنیم، پل یخی زیر پای ما که زمانی سفت و محکم بود، زیر پایمان آب می شود.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

انسان نباید به این بیندیشد که بهتر از دیگران هست یا نیست، بلکه باید به این بیندیشد که می تواند بهتر از آن چیزی که خودش هست، باشد؛ هر کسی شایسته ی بهتر بودن نسبت به خودش است.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

ما هرگز به خودمان اجازه نمی دهیم به چیزی بیشتر از آنچه که به راستی بر این باوریم که سزاوارش هستیم، دست پیدا کنیم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هنگامی که کردارهای تو بهتر می شوند، همه چیز بهتر می شود.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

شاید در این اندیشه باشم که شایسته ی موقعیت بهتری هستم، اما کردارهایم نشان می دهند که گاهی اوقات به راستی به این مسئله باور ندارم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

رمز تصمیم گیری های بهتر این است که باور کنم سزاوار وضعیت بهتری هستم و سپس برپایه ی این باور، عمل کنم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

همه ی ما برای رسیدن به تصمیمات بهتر، راهنمای خود هستیم و می توانیم به دیگران کمک کنیم که آنها هم این نکته را کشف کنند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

در درون هریک از ما یک راهنما وجود دارد که در واقع، استادی درونی است که به ما حکمت می آموزد و راه را نشانمان می دهد؛ راهنمای ما خودمان هستیم.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هرچه زودتر بیاموزیم که تصمیمات بهتری بگیریم، زودتر هم به نتایج بهتر می رسیم. اگر ما در محیط کار و در خانه تصمیمات بهتری بگیریم، سازمانها و اجتماعات ما نیز از این موضوع بهره مند خواهند شد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

کامیابی، یعنی پیشروی به سوی هر آنچه که می اندیشی مهم است.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی تمام توجه تو به کاری است که انجام می دهی، ذهن ات منحرف نمی شود و شادمان هستی؛ تو تنها به آنچه در آن زمان روی می دهد سخت توجه داری.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی خودت را در یک موقعیت نامساعد می یابی، این اهمیت دارد که به دنبال چیزی بگردی که درست و خوب است، حتی اگر یافتنش دشوار باشد؛ سپس قدرش را بدان و آینده ات را بر پایه ی آن بنا کن.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

مهم این است که موقعیت های دردناک را تجربه کنی و از آنها درس بگیری، نه اینکه بکوشی با چیز دیگری ذهن ات را از آن موقعیت ها دور کنی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

سخت است که گذشته را رها کنی؛ اگر از گذشته نیاموخته باشی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

هر وقت در زمان حال ناخرسند بودی یا احساس ناکامی کردی، زمانش فرا رسیده که از گذشته بیاموزی یا برای آینده برنامه ریزی کنی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

بر رویدادهای گذشته نظر کن؛ چیزی باارزش از آن بیاموز. از آنچه که آموختی بهره برگیر تا زمان حال را بهبود بخشی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

گذشته را نمی توانی تغییر دهی، اما می توانی از آن بیاموزی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

رنامه ریزی برای آینده، نگرانی و عدم اعتماد را کاهش می دهد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

برنامه ریزی، بسیاری از حدس و گمانها را درباره ی کاری که هر روز نیاز داری انجام دهی از بین می برد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی برنامه داشته باشی، باید مداوم، همچنان که دانسته ها و تجربه های بیشتری جمع آوری می کنی، در آن تجدیدنظر کنی تا برنامه ات حقیقی تر شود.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

نکته ی مهم آن است که تو هر روز کاری را انجام دهی، حتی اگر فکر کنی که کار کوچکی است تا به تو کمک کند آن آینده ی عالی تحقق یابد.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

فقط زمانی که تو با “هدف” زندگی می کنی و به آن چیزی پاسخ می دهی که در چارچوب “حال”، “گذشته” و “آینده” مهم است، جملگی مفهوم می یابند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

مفهوم زندگی با “هدف” فقط این نیست که چه کاری انجام دهی، بلکه این است که برای چه آن را انجام می دهی.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

کار کردن و زندگی کردن با هدف فقط یک طرح و نقشه ی بزرگ یا برنامه ی زندگی نیست، بلکه یک نگرش عملی برای هر روز از زندگی است.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

کامیابی یعنی تبدیل شدن به آن کسی که می توانید باشید و پیش رفتن به سوی اهداف باارزش.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی چیزی را می یابی که کارایی دارد، می خواهی هرچه زودتر افراد بیشتری از آن بهره گیرند.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

وقتی مردم در کار و زندگی، شادمان و کامیاب اند، برای همه بهتر است.((اسپنسر جانسون)) خطای این گفته را گزارش دهید

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها