معادلات زندگی

اس.ام.اس و مطالب جوک و آموزنده دیدگاهتان را بیان کنید

معادله ۱:

انسان = خواب + خوراک + کار + تفریح
الاغ = خواب + خوراک
پس
انسان = الاغ + کار + تفریح
و بنابراین
تفریح – انسان = الاغ + کار
به عبارت دیگر
انسانی که تفریح ندارد = الاغی که فقط کار می کند

<<<<=========>>>>

معادله ۲:

مرد = خواب + خوراک + درآمد
الاغ = خواب + خوراک
پس
مرد = الاغ + درآمد
و بنابراین
درآمد – مرد = الاغ
به عبارت دیگر
مردی که درآمد ندارد = الاغ

<<<<=========>>>>

معادله ۳:

زن = خواب + خوراک + خرج پول
الاغ = خواب + خوراک
پس
زن= الاغ + خرج پول
و بنابراین
خرج پول – زن = الاغ
به عبارت دیگر
زنی که پول خرج نمی کند = الاغ

<<<<=========>>>>

نتیجه گیری:
از معادلات ۲ و ۳ داریم:

مردی که درآمد ندارد = زنی که پول خرج نمی کند
پس
فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها تبدیل به الاغ شوند.
فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند.
بنابراین
مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول
و ار فرضهای ۱ و ۲ نتیجه منطقی میگیریم:
مرد + زن = ۲ تا الاغی که با هم به خوبی و خوشی زندگی میکنند

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها