گزیده ای از قدم هفتم معتادان گمنام – کتاب چگونگی عملکرد

دوازده قدمی ها, معتادان گمنام دیدگاهتان را بیان کنید

۱)- قدم هفتم

۲)- *مفهوم فروتنی؟

۳)- *خواسته های ما

۴)- *کمبودهای اخلاقی چیستند؟

۵)- *چگونه برطرف می شوند؟

۶)- ما با فروتنی از او خواستیم که کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۱

۷)- *نقش قدم های چهارم ، پنجم و ششم در هفتم؟

۸)- در قدم چهارم ما نواقص شخصیتی اساسی خود را آشکار کردیم ، در قدم پنجم به وجود آنها اقرار کردیم . در قدم ششم کاملا ۹)- آماده شدیم که آنها برطرف شوند تا بتوانیم به رویش روحانی و بازیابی خود به نوعی مستمر و پایدار ادامه دهیم . اکنون در قدم هفتم ، ۱۰)- با فروتنی از نیروی برترمان درخواست مـــی کنیم کمبودهای اخلاقی مـــا را برطرف کند و نیز از قید آنچه کمک می کنیم ، زیرا این کار ۱۱)- را نمی توانیم به تنهایی انجام دهیم.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۱

۱۲)- *مفهوم تواضع :

۱۳)- اگر بخواهیم در مسیری  روحانی پیش برویم و پاک بمانیم ، باید فروتنی و تواضع بیابیم . ما توجه دقیق داریم که فروتنی و ۱۴)- شکسته نفسی ، با حقیر شمردن و ناچیز دانستن خود تفاوت بسیاری دارد . منظور از تواضع ، انکار نمودن صفات خوبمان نیست ، بلکه ۱۵)- برعکس ، شخص متواضع کسی است که تصویر واقع بینانه ای از خود دارد و از جایگاه خود در اجتماع به خوبی آگاه
۱۶)- است
.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۱

۱۷)- *مفهوم فروتنی :

۱۸)- مفهوم فروتنی آن است که ما نقش خود را در بازیابی مان درک می کنیم ،‌ نکات مثبت و نیرومند خود را می شناسیم ، از
۱۹)- محدودیتهای خود آگاهیم و به نیرویی برتر از خودمان ایمان داریم
.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۲

۲۰)- *برای انجام قدم هفتم به چه چیزهایی نیاز است؟

۲۱)- برای انجام قدم هفتم ، باید خودمان را از سر راه کنار بکشیم تا خدا بتواند کار خودش را انجام دهد . با فروتنی درخواست ۲۱)- کردن برای برطرف کردن کمبودها ، یعنی آنکه ما آگاهانه به آن نیروی با محبت برای عمل نمودن در زندگیمان اختیار کامل می دهیم و ۲۲)- باور داریم که دانش خداوند به نهایت بیش از دانش ماست.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۲

۲۳)- *

۲۴)- *برداشتمان از لغت فروتنی چیست؟

۲۵)- مادربرداشتمان از لغت فروتنی دچار مشکل می شویم. بعضی از ما احتمالا اینطور فکر می کردیم که خداوند به محض آنکه ۲۶)- از او درخواست کنیم ، کمبودهایمان را بر طرف خواهد نمود و زمانی که نیروی برترمان بر طبق درخواست ما عمل ننمود ، تصور کردیم ۲۷)- اینجای برنامه کار نمی کند . از سوی دیگر بعضی از ما به درگاه خداوند خواهش و تضرع می کردیم که خدایا کمبودهایم را برطرف کن ۲۸)- با تصور آنکه این عمل نشان دهنده تواضع ماست.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۲

۲۹)- *ما برای تبدیل شدن به فردی فروتن چه کارهایی را باید انجام دهیم؟

۳۰)- کوشش بسیار ما ، در انجام این عمل دیگر تبدیل به دست و پا زدن و تقلا شده بود ، چرا که از دست کمبودهای مان
۳۱)- خسته  شده بودیم و در جهت کنترل آنها هم از ما کاری ساخته نبود ، می خواستیم راحت شویم و عجیب آنکه این دقیقا همان طرز
۳۲)- برخورد و روحیه ای است که ما امیدواریم در زمان انجام قدم هفتم از خود بروز دهیم یعنی با روحیه ای فروتنی ما اقرار به شکست
۳۳)- می کنیم ، محدود بودن خودمان را حس می کنیم و از خداوند خودمان کمک می خواهیم
.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۳

۳۴)- *درخواست از نیروی برتر برای برطرف کردن کمبودها به چه چیزی نیاز دارد؟

۳۵)- *نقش قدم یک در کار کرد این قدم؟

۳۶)- درخواست از نیروی برترمان برای برطرف کردن کمبودها ، محتاج به تسلیمی بی نهایت عمیق تر و بنیانی تر از تسلیم
۳۷)- اولیه مان می باشد . تسلیم اولیه ما که زائیده بیچارگی مطلق و آشفتگی زندگیمان بود ، در قدم هفتم ابعاد کاملا جدیدی می یابد . در این ۳۸)- مرحله جدید از تسلیم نه تنها پذیرای اعتیادمان می شویم ، بلکه آن کمبودهای اخلاقی را نیز که در رابطه با اعتیادمان می باشد ، پذیرا
۳۹)- می گردیم . پذیرا شدن اعتیادمان اولین قدمی بود که ما در پذیرفتن خودمان برداشتیم و اکنون در نتیجه کارکردن روی قدمهای قبلی ۴۰)- چیزهایی راجع به خودمان فرا گرفته ایم و سرابهایی که باعث شده بود تصور کنیم منحصر به فرد هستیم در نتیجه سلوک تا حد زیادی ۴۱)- محو شده اند . اکنون می دانیم که نه از دیگران مهم تر هستیم و نه کمتر . فهم اینکه ما منحصر به فرد نیستیم ، نشانه ای است قوی از آن ۴۲)- است که فروتنی یافته ایم.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۳و۱۱۴

۴۳)- *رکن اصلی این قدم؟

۴۴)- صبور بودن یکی از مبانی اصلی کارکرد این قدم است و اغلب ما با صبر مشکل داشتیم ،‌ ،‌چرا که یکی از ارکان اعتیاد ما این ۴۵)- بود که هرگاه اراده کردیم (باید) فورا ارضاء بشویم.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۴

۴۶)- *نقش قدم سوم در کارکرد این قدم؟

۴۷)- اینـــجا نیز تنها چیزی که لازم داریم این است که مفاهیم قدم سوم را که در واگذار نمودن اراده و زندگیمان به خداوندی که
۴۸)- می شناسیم گسترش دهیم . به عبارت دیگر ، اگر آن نیرو ، تا حدودی در قدم سوم اعتماد پیدا کرده ایم ، اکنون وقت آن رسیده که این ۴۹)- اعتماد را بیشتر کنیم.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۴

۵۰)- *دیدگاه ما در این قدم چه نقشی دارد؟

۵۱)- از آنجا که دیدگاه ما در مورد امیدهایی که داریم محدود می باشد ، بسیاری از ما حتی تصور آنچه را که نیروی برترمان
۵۲برایمان در نظر گرفته به ذهنمان خطور نمی دهیم . اگر جزو این گروه از افراد هستیم باید به ایمانمان تکیه کنیم و همچون قدمهای پیشین ۵۳)- خیلی ساده و سر بسته باور کنیم که اراده خداوند برای ما نیکوست . ایمان ما به خودی خود دلیلی است کافی بر آنکه امیدوار باشیم ۵۴)- بهترین در انتظارمان است.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۴و۱۱۵

۵۵)- *نقش عقل و منطق در کارکرد این قدم

۵۶)- در زمان انجام این قدم از اینکه مراحل بازیابی را با عقل و منطق مورد سنجش قرار دهیم دوری می گزینیم و توجه خود را به ۵۷)- این مسئله تمرکز نمی دهیم که بفهمیم در چه زمان و چگونه کمبودهای اخلاقیمان برطرف خواهند شد ، چرا که تجزیه و تحلیل این قدم ، ۵۸)- کار ما نیست. این قدم یک ، انتخاب روحانی است ، انتخابی به مراتب عمیق تر از یک عکس العمل عاطفی یا تصمیمی که در نتیجه اراده ۵۹)- کردن و آگاهانه صورت پذیرد . تنها نتیجه ای که حاشیه گذشتن از این قدم و انجام ناقص آن عاید ما خواهد ساخت ، این است که ما را ۶۰)- نسبت به کمبودهای اخلاقی مان بسیار حساس خواهد کرد و همزمان ، امید مان برای خلاص شدن از دست این کمبودها قطع خواهد شد ۶۱)- و احتمالا درد حاصل ، غیر قابل تحمل خواهد شد.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۵

۶۲)- *چرا به اینجا آمده ایم ؟

۶۳)- * نقش قدم یک در کارکرد قدم هفت ؟

۶۴)- به وضوح دریافته ایم که باید تغییر کنیم ولی امکان دارد خودمان آگاه نباشیم که واقعیت این است که از زمانی که برای کمک ۶۵)- گرفتن ، به معتادان گمنام آمدیم عوض شده ایم . ما با یک خلا روحانی به اولین جلسه قدم گذاشتیم . چند نور اساسی در زندگی ما به ۶۶)- خاموشی گرویده بود . استعداد ابراز محبت ، خندیدن و احساس کردن خـــود را از دست داده بودیم و مدتها بود که دیگر مردم به
۶۷)- چشمان بی روح ما نگاه میکردند ، مشکل می توانستند انسانی را که در پشت آن چشمها قرار داشت ببینند
.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۵و۱۱۶

۶۸)- *بیداری روحانی ؟

۶۹)- از اولین جلسه ان.ای متوجه عشق و پذیرا شدنی که بقیه به ما ابراز می کردند شدیم و شروع به بازگشت به زندگی کردیم . ۷۰)- آنچه ما احساس می کنیم یک بیدار شدن روح است و درست است که این واژه غیرمعمول می باشد ، ولی در واقع همان است که
۷۱)- می شنویم
. این بیداری مدتی است برای اطرافیانمان مشهود شده ، ولی اکنون تغییرات آنقدر بارز شده اند که خودمان هم می توانیم آنها ۷۲)- را ببینیم.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۶

۷۳)- *یکی از تغییرات مشهود این قدم؟

۷۴)- یکی از تغییراتی که ما در خود میبینیم ، آن است که رابطه مان با خداوند خودمان تفاوت یافته است . پیش از این ، شاید بعضی ۷۵)- از مـــا حس می کردیم که خدا خیلی دور است و در سطح خصوصی ، چندان کاری بـــا مـــا ندارد . مـــا برای درک این حقیقت اشکال ۷۶)- داشتیم کـــه هریک از ما می توانست بـــرای خودش خدایی داشته باشد کـــه همیشه بتواندبه اوتوسل جوید.مدتهادعا کردن ، به نظر ۷۷)- ما کاری مصنوعی می آمد و لیکن احتمالا اکنون حس می کنیم که وقتی دعا می کنیم شنونده ای داریم که به ما عشق
۷۸)- می ورزد.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۶و۱۱۷

۷۹)- ایجاد رابطه با خداوند خودمان ، باعث می گردد هنگامی که درخواست می کنیم تا کمبودهای مان برطرف شود ، احساس
۸۰)- راحتی کنیم و کاری که در طی قدمهای قبلی کرده ایم این رابطه را تقویت کرده است . ما از نیروی برترمان درخواست صداقت ،
۸۱)- روشن بینی و تمایل نمودیم و به ما قدرتی عطا شد تا دارای خصیصه هایی شویم که بی نهایت برای ارزیابی مان مهم
۸۲)- هستند.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۷

۸۳)- *هر بار که متوجه می شویم کسر آورده ایم چه باید بکنیم؟

۸۴)- هربار که متوجه می شویم در یکی از صفاتی که به دنبال یافتنش هستیم کـــسر آورده ایم و یا در کاربرد اصول روحانی با ۸۵)- اشکال مواجه شده ایم برای کمک ، به خداوند خود روی می آوریم . در این قدم ما از خدائی مهربان  درخواست می کنیم که بی صبری ، ۸۶)- عدم تحمل ، تعصب ، عدم صداقت و هرآنچه را که سد راه ما شده برطرف سازد . ما درمی یابیم که نیروی برترمان همیشه آن چیزهایی ۸۷)- را که بدانها احتیاج داریم برآورده میکند و به همین دلایل ایمانمان فزونی می یابد.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۷

۸۸)- *باور ما از کسی که می تواند این نواقص را برطرف کند؟

۸۹)- نکته مهم آن است که بایدبه این باور برسیم که تنها خداوند بدان گونه که او را درک می کنیم قدرت آن را دارد که کمبودهای ما ۹۰)- را برطرف سازد و اطمینان داشته باشیم که هرگاه او خود صلاح بداند این کار انجام خواهد یافت . یک چنین ایمانی مرحله ایست فراسوی ۹۱)- درک و خواست شخصی مان در مورد آنچه که احتیاج داریم و یا تصور می کنیم که لازم داریم.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۸

۹۲)- *نقش نیروی برتر و راهنما در کارکرد این قدم؟

۹۳)- بدون توجه به اینکه ما چقدر به استحکام روابط مان با خداوند بدانگونه که او را درک کنیم اطمینان داشته باشیم ، برای انجام ۹۴)- قدم هفتم به راهنمایمان احتیاج داریم . راهنما به ما کمک خواهد کرد تا درک کنیم که تواضع چیست و راه آسانی برای برقرارکردن روابط ۹۵)- با نیروی برترمان پیدا کنیم.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۸

۹۶)- *امروز چگونه دعا میکنیم؟

۹۷)- *اعتقادات امروز ما به دعا چقدر است؟

۹۸)- *نقش دعا و روش آن در این قدم؟

۹۹)- باید این را به خاطر بسپاریم که به درگاه نیروی برتر از خودمان دعا می کنیم و با فروتنی درخواست می کنیم ، زیرا می دانیم ۱۰۰)- که از خودمان کاری ساخته نیست . بعضی از مـــا دعای از پیش تدوین شده ای را کـــه نشاندهنده فروتنی در هنگام درخواستمان
۱۰۱)- می باشد می خواند و بـــرخی دیگر مان به نوعی صمیمی تر دعایی می خوانند که معرف همان فروتنی است ولی کلمات آن ساخته ذهن ۱۰۲)- خودمان است . هرگونه برقراری ارتباط با نیروی برترمان ، دعا محسوب می شود . تفاوتی ندارد که ما چه روشی را برای برقراری ۱۰۳)- ارتباط با نیروی برترمان انتخاب می کنیم،‌مهم آن است که درهنگام دعا ، آرامش خاص ما را فرا می گیرد و احساس میکنیم که از ما ۱۰۴)- مراقبت می شود.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۸و۱۱۹

۱۰۵)- علم به این موضوع آزادی را به ارمغان می آورد چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۹

۱۰۶)- *علم به ترس در زندگی امروزمان؟

۱۰۷)- احتمالا هنوز گاه به گاه دچار ترس هایی می شویم ، اما دیگر محتاج آن نیستیم که در مقابله با این ترسها از روشهای مخرب ۱۰۸)- استفاده کنیم و یا اینکه وقتی صلاح بدانیم دیگر به ستیز و مقابله نمی پردازیم.چ.ع.ق.ج-ص:۱۱۹

۱۰۹)- آنچه در طول جستجو یمان برای رشد روحانی در تمام مدت با ما همراه بوده ، قدرتی است که توسط آن ، ابراز عشق نیروی ۱۱۰)- برترمان را نسبت به خود احساس می کنیم.چ.ع.ق.ج-ص:۱۲۰

۱۱۱)- *نتیجه :

۱۱۲)- مهمترین نکته این قدم این است که اقدام به پیدا نمودن نقاط مثبت نماییم . ما دارای نقاط مثبت زیادی
۱۱۳)- هستیم مانند :‌

۱۱۴)- رقت قلب ، خانواده دوستی ، و دیگر….

۱۱۵)- *هرکس دارای سایزی می باشد ( اندازه و ابعاد مخصوص به خود مانند لباس ، کفش ، شلوار و غیره)، رشد باعث
۱۱۶)- هماهنگ شدن عقل و هوش می گردد ، ولی از آن مهمتر آن است که ما فروتنی بیابیم.

۱۱۷)- اول فروتنی و به دنبال آن عقل و هوش باعث هدیه ایمان به ما می گردد. ( هیچ می دانید این تنها دلیلی است که به تمام ۱۱۸)- اعضاء جواب یکسان می دهد و آنها را به اندازه سایز خودشان جلو می برد.)

۱۱۹)- مـــا آدمها بیشتر وقتها خودمان را نفی می کنیم بدون آنکه به نتایج مخرب آن آگاهی داشته باشیم از خـــود و دیگران ۱۲۰)- عیب جویی می کنیم و از اشتباهاتمان برای سرزنش خودمان استفاده می کنیم. این امر باعث کاهش اعتماد به نفس و افتادن در ۱۲۱)- گرداب بیماری های روحی و روانی خواهد شد. در حقیقت از خود انرژی منفی به پیرامون خودمان متصاعد می کنیم و تنها جذب کننده ۱۲۲)- انرزی منفی از پیرامون خود نیز هستیم. و همه اینها پایه های اساسی برای به وجود آمدن افسردگی در ما است. سلامت روانی و عاطفی ۱۲۳)- وابسته بـــه خویشتن پذیری است. ضعف در خویشتن پذیری یعنی دایما در فشار روانی به سر بردن. مقدمه خویشتن پذیری مثبت ۱۲۴)- اندیشی است. با تمرین مکرر می توان افکار منفی را از ذهن خالی کرد و افکار مثبت راجایگزین کرد.بایدهمیشه به یادداشته باشیم ۱۲۵)- که افکار بر روی احساسات ما اثر می گذارند. تداوم داشتن افکار مثبت باعث به وجود آمدن اعتماد به نفس و حس لذت بردن از ۱۲۶)- زندگی در ما می شود. درمان افسردگی خویشتن پذیری و رد کردن افکار منفی و پذیرفتن کاستی ها …..می باشد .

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها