قدم سوم کتاب راهنمای کارکرد قدم معتادان گمنام

دوازده قدمی ها, معتادان گمنام دیدگاهتان را بیان کنید

۱)- -قدم سه

۲)- ماتصمیم گرفتیم اراده و زندگی خود را به خداوند بدانگونه که او را درک کرده بودیم بسپاریم.ر.ک.ق.ص-۱۹

۳)- *نقش قدم اول و دوم در کارکرد این قدم؟

۴)-  قدم یک و دو را با راهنمای خود کار کرده ایم – تسلیم شدن و تمایل خود را برای بکارگیری راه های جدی را نشان دادیم که ۵)- این ها باعث به وجود آمدن امید در ما شد . اما اگر این امید را سریع به عمل تبدیل نکنیم ، از بین خواهد رفت و ما دوباره به سرجای اول ۶)- خود باز خواهیم گشت. .ر.ک.ق.ص-۲۱

۷)- *اصلی ترین اقدام این قدم؟

۸)-  اقدام اصلی در قدم سوم تصمیم گیری است است.ر.ک.ق.ص-۲۱

۹)-  *کارکرد قدم سوم از ما چه می خواهد؟

۱۰)- از طریق کار کردن قدم سوم ما اجازه می دهیم که کسی یا چیزی از ما حمایت کند ، نه اینکه ما را کنترل کند یا زندگی را به ۱۱)- جای ما بچرخاند . این قدم نمی گوید که ما باید به آدمی بدون فکر تبدیل شویم و توانی برای زندگی کردن نداشته باشیم ، و در ضمن ۱۲)- اجازه نمی دهد که بی مسئولیت باشیم و در این مقوله افراط کنیم . به جای همه این ها ما فقط یک تصمیم ساده می گیریم که مسیرمان را ۱۳)- عوض کنیم و از جنگیدن و مقاومت در برابر اتفاقات و رویدادهای طبیعی و منطقی که در زندگی مان رخ می دهد ، دست برداریم ، و
۱۴)- خودمان را برای اینکه باعث روی دادن اتفاقات و یا تغییر آنها به شکل دلخواه خود شویم ، خسته نکنیم ، و از این فکر که ما مسئول
۱۵)- جهان هستیم دست برداریم . ما می پذیریم که نیرویی برتر از خودمان خیلی بهتر می تواند از اراده و زندگی ما مراقبت کند تا خودمان . ۱۶)- ما در فرایند روحانی بهبودی از طریق تعمق در اینکه درک شخصی ما از کلمه خداوند چیست پیشرفت نمی کنیم.ر.ک.ق.ص-۲۱

۱۷)- تصمیم گیری

۱۸)- *تصمیم گیری های روزانه؟

۱۹)-  تصمیم به سپردن اراده و زندگیمان به مراقبت خداوندی که خود درک می کنیم ، تصمیمی است که بارها و در صورت نیاز هر ۲۰)- روز آن را تکرار می کنیم . در حقیقت ، به احتمال زیاد به این نتیجه خواهیم رسید که باید این تصمیم را دائما تجدید کنیم ، و گرنه
۲۱)- خوشنودی از خود ، بهبودی ما را به مخاطره می اندازد. .ر.ک.ق.ص-۲۲

۲۲)- *تصمیم باید چگونه باشد؟

۲۳)-  لازم است که قلبا و روحا این تصمیم را بگیریم . اگر چه لغت تصمیم این عمل را بعنوان اتفاقی که در فکر ما روی می دهد ۲۴)- تداعی می کند ، اما باید بدانیم که برای ما اقدام و عمل نیز مورد نیاز است تا این تصمیممان باطنی و در حد سلولی باشد. .ر.ک.ق.ص-۲۲

۲۵)- *تصمیم همراه با عمل را در زندگی امروز خود توضیح دهید؟

۲۶)- باید بدانیم که تصمیم گرفتن ، بدون اینکه با عمل همراه باشد بی معنی است.ر.ک.ق.ص-۲۲

۲۷)- اراده شخصی

۲۸)- *حساسیت کارکرد قدم سوم؟

۲۹)-  قدم سوم بسیار حساس و مهم است ، چون ما همگی مدت  ها طبق اراده خود عمل کرده ایم و از داشتن حق انتخاب و حق ۳۰)- تصمیم گیری سوء استفاده کرده ایم . اراده شخصی دقیقا به چه معنا است ؟ بعضی مواقع به معنی کنار کشیدن و انزوای کامل است که ۳۱)- باعث می شود ما در زندگی کاملا مجذوب خود و تنها باشیم . بعضی مواقع اراده شخصی باعث می شود که ما هرگونه ملاحظه و
۳۲)- مراعاتی را کنار گذاشته و فقط به دنبال خواسته خود باشیم.ر.ک.ق.ص-۲۲

۳۳)- *چگونه رابطه ما با وجدان (اراده شخصی) و نیروی برتر ضعیف می گردد؟

۳۴)-  چنان سرگرم تعقیب افکار و خواسته های آنی و اجباری خود هستیم که کاملا رابطه ما با وجدانمان و نیروی برتر قطع
۳۵)- می گردد . برای کار کردن این قدم نیاز است که هر یک از ما راه هایی را که از آن طریق طبق اراده شخصی خود عمل کرده ایم را
۳۶)- تشخیص دهیم
.ر.ک.ق.ص-۲۳

۳۷)- *سپردن اراده شخصی یعنی چه؟

۳۸)-  سپردن اراده شخصی به این معنی نیست که هدف هایمان را پیگیری نکنیم یا سعی در تغییر خود یا محیط اطرافمان ننماییم ، یا ۳۹)- به این معنی نیست که منفعلانه هر بی عدالتی را در حق خود یا کسانی که مسئولیتشان با ما است را بپذیریم . لازم است که بین اراده ۴۰)- شخصی مخرب با رفتار سازنده تفاوت قائل شویم.ر.ک.ق.ص-۲۳

۴۱)- *دلیل گیج شدن ما در هنگام کارکرد قدم سوم؟

۴۲)-  اگر در برنامه جدید هستیم و تازه شروع به کارکرد قدم سوم کرده ایم ، احتمال دارد گیج شویم که خواست و اراده خداوند ۴۳)- برای ما چیست ، و فکر کنیم که این قدم از ما می خواهد که آن را پیدا کنیم . در حقیقت ما قبل از قدم یازده ، رسما توجه خود را بروی ۴۴)- آگاهی از خواست نیروی برتر متمرکز نمی کنیم ، اما فرایندی که ما را بدان سو رهنمون می سازد را از قدم سوم آغاز
۴۵)- می کنیم.ر.ک.ق.ص-۲۳

۴۶)- *خواست خداوند برای ما چیست؟

۴۷)-  خواست خدا برای ما ، چیزی است که ما به تدریج از طریق کار کردن قدم سوم به آن پی می بریم . اما فعلا می توانیم به نتایج ۴۸)- ساده ای درباره خواست خدا که برای ما کاربرد داشته باشد ، بسنده کنیم . این خواست نیروی برتر است که پاک بمانیم . خواست خدا ۴۹)- برای ما انجام کارهایی است که کمک می کند تا پاک بمانیم ، مانند رفتن به جلسات یا تماس منظم با راهنمای خود.ر.ک.ق.ص-۲۳

۵۰)- *منطبق کردن خواست و اراده شخصی به جای خواست و اراده نیروی برتر؟

۵۱)- بعضی مواقع در بهبودی ، ممکن است ببینیم که ناخود آگاه به جای اینکه سعی کنیم خواست خود را با اراده خداوند منطبق ۵۲)- کنیم داریم آن رابا اراده شخصی خود منطبق می نماییم . این اتفاق آنقدر آهسته و نامحسوس رخ می دهد که ما به سختی ممکن است ۵۳)- متوجه آن شویم . به نظر می رسد که وقتی اوضاع بر وفق مراد است ما در برابر این مسئله ضربه پذیرتر هستیم . ما از حد و مرز دنبال ۵۴)- کردن اهدافمان با فروتنی و صداقت عبور می کنیم و براحتی وارد وادی سوء استفاده از دیگران و رسیدن به اهدافمان از طریق اجبار ۵۵)- آنها به کاری می شویم.ر.ک.ق.ص-۲۳

۵۶)- *چه علائمی نشاندهنده استفاده از نیرو و اراده شخصی می باشد؟

۵۷)- میبینیم که در بحث با اشخاص برای مجاب کردن آنها زیاده روی می کنیم و بروی نظر خود پا فشاری می نماییم . یا می بینیم ۵۸)- به چیزی زیاده از حد چسبیده ایم . به یکباره متوجه می شویم که مدت هاست با راهنمای خود تماس نگرفته ایم . اگر درست به درون ۵۹)- خود گوش کنیم ، احساس ناراحت کننده اینکه از بهبودی فاصله گرفته ایم به سراغمان خواهد آمد.ر.ک.ق.ص-۲۴

۶۰)- خداوند بدانگونه که او را درک می کنیم

۶۱)- *درک ما از نیروی برتر؟

۶۲)-  کتاب اصلی ما پیشنهاد میکند که درکی از نیروی برتر برای خود برگزینیم که بخشنده ، مهربان ، و بزرگتر از خودمان باشد . ۶۳)- این دستورالعمل می تواند هر تعداد درک مختلفی که از خداوند در انجمن وجود دارد را شامل گردد و کسی را حذف نکند . اگر درک ما از ۶۴)- خداوند همان نیروی حاظر در برنامه باشد ، این دستور العمل صدق می کند . اگر درک ما از خداوند همان اصول روحانی برنامه باشد ، ۶۵)- این دستورالعمل صدق می کند . اگر درک ما از خداوند یک نیروی شخصی باشد یا موجودی باشد که می توانیم با او ارتباط برقرار کنیم ۶۶)- ، باز هم این دستورالعمل صدق می کند . ضروری است که ما شروع به تفحص کرده و درکمان را ارتقاء دهیم . راهنمایمان می تواند در ۶۷)- این فرایند به ما کمک زیادی بکند.ر.ک.ق.ص-۲۴

۶۸)- *مفهوم نیروی برتر؟

۶۹)-  خیلی مهم است که ما دریابیم نیروی برترمان چه مفهومی برایمان دارد ، اما مهم تر از آن ، این است که بآن نیرو ارتباط
۷۰)- برقرار کنیم .این کار را می توان به انواع مختلف انجام داد . اول از همه نیاز است که با این نیروی برتر ارتباط داشته باشیم . بعضی از ما ۷۱)- اسم این کار را دعا می گذاریم ، و بعضی دیگر آن را چیز دیگری می نامیم . نیاز نیست که این ارتباط حتما رسمی یا حتی لغوی
۷۲)- باشد.ر.ک.ق.ص-۲۴

۷۳)- *شرایط دیگر نیروی برتر؟

۷۴)-  دوم اینکه ، ما بایست باز باشیم و اجازه دهیم نیروی برترمان نیز با ما ارتباط برقرار کند. اینکار را می توان از طریق توجه ۷۵)- کردن به احساساتمان ، عکس العمل هایمان واتفاقاتی که دردرون با اطرافمان رخ می دهد ، انجام داد . یا ممکن است طریقه شخصی برای

۷۶)-وصل شدن به نیروی برترازخودمان داشته باشیم.ممکن است نیروی برترمان ازطریق اعضاءدیگران.ای با ما صحبت کند یا به ما

۷۷)- کمک کند که راه درست را ببینیم.ر.ک.ق.ص-۲۴

۷۸)- *و شرط سوم؟

۷۹)-  سوم اینکه ، لازم است ما به خود اجازه دهیم تا نسبت به خداوندی که خود درک می کنیم ، احساس داشته باشیم . ما ممکن ۸۰)- است عصبانی شویم ، ممکن است عاشق شویم ، ممکن است بترسیم ، ممکن است سپاسگزار باشیم.ایرادی ندارد که کل احساسات بشری ۸۱)- را با نیروی برترمان در میان بگذاریم . این به ما کمک می کند تا با نیرویی که به آن اتکا کرده ایم احساس نزدیکی بیشتر کنیم و بدان ۸۲)- اعتماد نماییم.ر.ک.ق.ص-۲۴و۲۵

۸۳)- *رشد درک ما نشانگر چه می باشد؟

۸۴)-  خیلی از ما ، وقتی که برای مدتی پاک می مانیم ، بروی ارتقاء درکمان از نیروی برتر خود کار می کنیم . رشد درک ما نشانگر ۸۵)- تجربه ما می باشد . ما به بلوغی در درک خود از خداوند می رسیم که به ما صلح و آرامش می بخشد . به نیروی برترمان اعتماد
۸۶)- می کنیم و نسبت به زندگی خوشبین هستیم . احساس خواهیم کرد زندگی ما توسط چیزی وراء فهم ما لمس گردیده ، و ما به خاطر این ۸۷)- مسئله خوشنود و شکرگزار هستیم. .ر.ک.ق.ص-۲۵

۸۸)- *چه چیزهایی ما را نسبت به نیروی برتر مان عاجز می نماید؟

۸۹)-  به یکباره اتفاقی رخ خواهد داد که همه اعتقادات ما نسبت به نیروی برترمان را به چالش می کشد ، یا ما را نسبت به اصل ۹۰)- وجوداین نیرو در کل مشکوک و دودل می سازد . این اتفاق ممکن است مرگ عزیزی ، یا یک بی عدالتی ، یا از دست دادن چیزی باشد . ۹۱)- هر اتفاقی که باشد ، در ما احساسی به وجود می آورد مثل اینکه لگدی در شکم ما خورده و ما از درک آن عاجزیم.ر.ک.ق.ص-۲۵

۹۲)- *چه مواقعی ما بیشتر به نیروی برتر خود نیاز داریم؟

۹۳)-  اگر چه ما از روی غریزه خود را کنار می کشیم ، ولی در این جور موارد ما بیشتر از همیشه به نیروی برتر احتیاج داریم . ۹۴)- درک ما از نیروی برتر در آستانه تغییرات اساسی قرار می گیرد . نیاز است که ما دائم دست کمک به سوی نیروی برتر دراز کنیم . و از ۹۵)- او درخواست کنیم که اگر امکان درک دلیل آن اتفاق وجود ندارد حداقل قدرت پذیرش آن را به ما بدهد . لازم است که از او درخواست ۹۶)- نیروی ادامه دادن بکنیم . به تدریج رابطه خود را با نیروی برتر برقرار خواهیم کرد، اما احتمالا با شرایطی جدید.ر.ک.ق.ص-۲۵

۹۷)- *رشد و درک ما از نیروی برتر چه کمکی به ما می کند؟

۹۸)-  به همان نسبت که درک ما از نیروی برتر ، رشد می کند و تغییر می یابد ، در می یابیم که نسبت به اتفاقات زندگیمان عکس ۹۹)- العمل متفاوتی نشان می دهیم.ر.ک.ق.ص-۲۵

*

۱۰۰)- *نشانه های کارکردن اراده نیروی برتر در زندگی؟

۱۰۱)-  احتمالا آرامتریم ، کمتر طور لحظه ای تصمیم می گیریم ، و بهتر می توانیم آینده نگری کنیم.ر.ک.ق.ص-

۱۰۲)- سپردن(واگذاری)

۱۰۳)- *چه سلسله مراحلی را به اراده نیروی برتر سپردیم؟

۱۰۴)- اکثر ما در می یابیم که اول اراده خود را به او سپردیم ، و بعد کم کم در طول مدت ، زندگیمان را . به نظر می آید که راحتتر
۱۰۵)- می توانیم طبیعت مخرب اراده شخصی خود را تشخیص دهیم و نیاز به سپردن آن را درک نماییم . قسمت مشکلتر درک نیاز به سپردن ۱۰۶)- زندگی و فرایند تسلیم کردن آن است.ر.ک.ق.ص-۲۵

۱۰۷)- *برای اینکه نیروی برتر بتواند راحتتر مراقب زندگیمان باشد چه باید بکنیم؟

۱۰۸)- برای اینکه راحتتر بتوانیم به نیروی برتر خود اجازه دهیم تا مراقب زندگیمان باشد ، نیاز داریم تا اعتماد خود را بسط و ۱۰۹)- توسعه دهیم . ممکن است برای سپردن اعتیادمان مشکلی نداشته باشیم ، اما بخواهیم کنترل باقی زندگیمان را در دست خود نگه داریم . ۱۱۰)- ممکن است به نیروی برتر اعتماد کنیم تا مسائل مالی خود را به او بسپاریم ، اما اعتماد نکنیم که روابطمان را به او بسپاریم . ممکن ۱۱۱)- است به نیروی برتر اعتماد کنیم که سلامتی مان را به او بسپاریم ، ولی مسائل مالی خود را نه . اکثر ما برای رها کردن کامل مشکل ۱۱۲)- داریم . ما فکر می کنیم می توانیم به نیروی برتر خود اعتماد کنیم تا قسمتهای خاصی از زندگیمان را به او بسپاریم ، اما به محض اینکه ۱۱۳)- ترس بر ما غالب شود یا مسائل به دلخواه پیش نروند ، فورا کنترل را دوباره به دست خود می گیریم . لازم است که ما پیشرفت خود ۱۱۴)- در این فرایند را بررسی کنیم.ر.ک.ق.ص-۲۵و۲۶

۱۱۵)- اصول روحانی

۱۱۶)- *نقش تسلیم ، تمایل ، امید ، ایمان و اعتماد، در قدم سوم؟

۱۱۷)- با توجه به ذات روحانی قدم سوم ، ما ابتدا بروی تسلیم و تمایل تمرکز می کنیم . پس از آن می بینیم که امید چگونه به ایمان ۱۱۸)- و اعتماد تبدیل می گردد و در نهایت متوجه می شویم که اصل روحانی تعهد به قدم سوم گره خورده است.ر.ک.ق.ص-۲۶

۱۱۹)- *چگونه برایمان اصل تسلیم راحت است؟

۱۲۰)- برای ما وقتی که همه چیز همانگونه که می خواهیم پیش می رود ، تمرین اصل روحانی تسلیم خیلی آسان است . در واقع ۱۲۱)- وقتی که همه چیز به نرمی و خوبی پیش می رود ، احتمالا این باور که همه چیز تحت اختیار و کنترل ماست و به تمرین اصل تسلیم نیز ۱۲۲)- نیازی نداریم ، برایمان پیش می آید . زنده نگه داشتن اصل روحانی تسلیم و واگذاری به مراقبت خداوند به آنگونه که او را درک
۱۲۳)- می کنیم ، در روح و فکرمان برایمان ضروری می باشد ، حتی وقتی که همه چیزخوب و درست پیش می رود.ر.ک.ق.ص-۲۶و۲۷

*

۱۲۴)- *بیشترین تمایل در ما کی است؟

۱۲۵)- مامعمولابیشترین تمایل راپس ازتسلیم شدن تجربه می کنیم.تمایل اغلب به دنبال احساس یاس یا درگیری برای کنترل نیز ۱۲۶)- به وجودمی آید. اگر چه ما می توانیم اصل روحانی تمایل را قبل از اینکه به آن نیاز پیدا کنیم ، تمرین نماییم تا در حد امکان از تجربه ۱۲۷)- دردهای غیر لازم اجتناب کنیم.ر.ک.ق.ص-۲۷

۱۲۸)- *پیشرفتن در مسیر روحانی از سوی ایمان به اعتقاد؟

۱۲۹)- پیشرفت روحانی از امید به سوی ایمان و اعتقاد در قدم سوم موجود می باشد . ما با امیدی که توسط قدم دو برایمان به ۱۳۰)- وجود آمده ، قدم سوم را شروع کردیم . امید از این آگاهی و دانش که زندگی ما سرشار از امکانات و احتمالات است و هیچ چیز یقین و ۱۳۱)- ابدی در آن وجود ندارد . و توسط اولین نجواها و پیش بینی ها حاکی از آن که ما نیز می توانیم به آرزوهای نهفته در قلب خود دست ۱۳۲)- پیدا کنیم ، به وجود می آید . شک و دودلی ما در فرایند تبدیل امید به ایمان از بین می رود . ایمان ما را به سوی عمل سوق می دهد ، ما ۱۳۳)- در واقع کارهایی را که افرادی که به آنها ایمان داریم به ما می گویند ، انجام می دهیم تا به آن چیزهایی که می خواهیم دست پیدا کنیم . ۱۳۴)- در قدم سوم ایمان ، ظرفیت لازم برای تصمیم گرفتن و عملی ساختن آن به ما می دهد . اعتماد نیز پس از اینکه ایمان را به کار گرفتیم ۱۳۵)- شروع به اجرای نقش می کند.ر.ک.ق.ص-۲۷

۱۳۶)- *اصل تعهد؟

۱۳۷)- اصل تعهد اوج فرایند روحانی در قدم سوم می باشد . تصمیم گرفتن برای واگذاری و سپردن به خداوند ، و تکرار و تکرار این ۱۳۸)- تعهد به دفعات حتی اگر به نظر آید که اتفاق مثبتی رخ نمی دهد ، مفهوم کلی این قدم است . ما می توانیم صل روحانی تعهد را با تایید و ۱۳۹)- تکرار تصمیم خود به صورت مداوم و منظم و به عمل درآوردن آن ، که به تصمیم ما معنا و مفهوم می بخشد ، تمرین کنیم . برای مثال ۱۴۰)- باقی قدم ها را کار می کنیم.ر.ک.ق.ص-۲۷

۱۴۱)- *ما قدم سوم را چگونه به پایان بردیم؟

۱۴۲)- ما کار خود در قدم سوم را با افزایش احساس آزادی خود به پایان می بریم . اگر این قدم را دقیق و کامل کار کرده باشیم ، ۱۴۳)- عمیقا از درک این موضوع که دنیا بدون دخالت ما هم به خوبی به کار خود ادامه خواهد داد ، تسلی می یابیم . مسئولیت گرداندن و اجرا ۱۴۴)- همه کارها یک وزنه بسیارسنگین است ، و ما خوشحال هستیم که توانسته ایم این بار را به زمین بگذاریم . ما از اینکه خداوندی مهربان ۱۴۵)- از اراده و زندگی ما مراقبت می کند و از راه های مختلف و ذات افکار و ایده های قدیمی خود پی برده ایم و حال تمایل داریم که از آنها ۱۴۶)- دست برداریم و اجازه دهیم که هیچ وقت شهامت انجام آنها را نداشته ایم ، چون از اینکه نیروی برتر ، از ما مراقبت می کند ، احساس ۱۴۷)- اطمینان و امنیت می کنیم.ر.ک.ق.ص-۲۸

*

۱۴۸)- *تفاوت ما با انسانهای دیگر که روحانیت خاص دارند چیست؟

۱۴۹)-بعضی ازمردم قبل ازاینکه تصمیم مهمی بگیرند ، صبر و تامل می کنند و توسط روحانیت خود زمین گیر می شوند . اما ما

۱۵۰)- به منبع نیروی خود مراجعه می کنیم ، و از نیروی برتر از خودمان دعوت می کنیم تا در زندگی ما کار کند ، و وقتیکه مطمئن می شویم ۱۵۱)- در راه درست قرار داریم به جلو حرکت می کنیم.ر.ک.ق.ص-۲۸

بخش دیدگاه ها بسته است.

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
خروجی نوشته ها خروجی دیدگاه ها